Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
Výsadba stromů
11
Komedie s detektivní zápletkou Ani za milion!
12 13 14
15 16 17 18
Včelí roj na zahradě?
19
Včelí roj na zahradě?
20
Včelí roj na zahradě?
21
Včelí roj na zahradě?
22
Včelí roj na zahradě?
23
Včelí roj na zahradě?
24
Včelí roj na zahradě?
25
Včelí roj na zahradě?
26
Včelí roj na zahradě?
27
Výkup kožek
Včelí roj na zahradě?
28
Včelí roj na zahradě?
Sázení stromů
29
Včelí roj na zahradě?
30
Včelí roj na zahradě?
31
Včelí roj na zahradě?
1
Včelí roj na zahradě?
Pozor, výluka!
2
Včelí roj na zahradě?
Pozor, výluka!
3
Včelí roj na zahradě?
Pozor, výluka!
4
Včelí roj na zahradě?
Pozor, výluka!
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Krizový štáb

Krizový štáb

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V OBCI JIMLÍN

Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce, které mají zájem na svém rozvoji. Jeho cílem je předcházet vzniku možných kritických situací, zajistit přípravu na zvládnutí možných, kritických situací a zajistit zvládnutí těchto možných nenadálých situací v rámci vlastní působnosti orgánu krizového řízení a plnění opatření a úkolů uložených vyššími orgány krizového řízení, nastartovat obnovu a další rozvoj. Krizové řízení je podle § 2 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění je souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů    zaměřených    na analýzu a vyhodnocení     bezpečnostních    rizik,    plánování,    organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace. Mimořádnou událostí je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka,   přírodními vlivy ale také havárie, které ohrožují  život,  zdraví  a majetek  osob,  nebo  životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. Krizovou situací je mimořádná nahodilá událost, která nejde zvládnout běžnými prostředky integrovaného záchranného systému a musí se vyhlásit krizový stav.

Právní řád České republiky rozlišuje čtyři krizové stavy, kterými jsou:

 • stav nebezpečí - vyhlašuje hejtman kraje (primátor hlavního města Prahy)
 • nouzový stav - vyhlašuje vláda (předseda vlády v případě nebezpečí z prodlení)
 • stav ohrožení státu - vyhlašuje Parlament ČR na návrh vlády
 • válečný stav - vyhlašuje Parlament ČR

Složky integrovaného záchranného systému (dále IZS)

 • Základními složkami IZS jsou hasičský záchranný sbor (dále jen HZS), jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, zdravotnická záchranná služba a Policie ČR.
 • Ostatními složkami IZS jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení CO, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím s tím, že tyto složky poskytují plánovanou pomoc na vyžádání.
 • Základní složky IZS zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah na místě.
 • Složky IZS jsou při zásahu povinny se řídit pokyny velitele zásahu, popřípadě starosty obce s rozšířenou působností (dále jen ORP), hejtmana (v Praze primátora) nebo MV ČR, pokud provádějí koordinaci záchranných a likvidačních prací.
 • Velitelem zásahu je velitel jednotky požární ochrany nebo příslušný funkcionář HZS s právem přednostního velení, pokud není takto stanoven, řídí součinnost složek velitel nebo vedoucí zasahujících sil a prostředků IZS, která v místě provádí převažující činnost.

Základní právní předpisy

 • Zákon č. 240/2000 o krizovém řízení (krizový zákon) a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon).
 • Zákon č. 239/2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, v platném znění.
 • Nařízení vlády č. 462/2000 , k provedení krizového zákona, v platném znění.
 • Vyhláška č. 329/2001 o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému.
 • Zákon č. 133/1985 o požární ochraně, v platném znění.

Vyhodnocení rizikovosti území obce Jimlín 

Rizikové prostory pro možné druhy krizových situací v územních obvodech jednotlivých obcí s rozšířenou působností (dále jen ORP) jsou stanoveny v Krizovém plánu ORP Louny, jehož součástí je Havarijní plán Ústeckého kraje.

Obec Jimlín má zpracovaný Povodňový plán obce Jimlín a schválenou Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, požární řád.

Typy mimořádných událostí na území obce Jimlín

 • Požáry, rozsáhlé lesní a velké plošné požáry.
 • Záplavy a povodně, záplavy vzniklé rozrušením vodních děl nebo přívalovým deštěm.
 • Únik nebezpečných škodlivin do ovzduší, havárie při přepravě škodlivin, požár s vývinem nebezpečné látky apod.
 • Vichřice, sněhové a námrazové kalamity, krupobití.
 • Rozsáhlé dopravní havárie – hromadné autohavárie, pád
 • Epidemie nakažlivých onemocnění lidí a zvířat.
 • Přerušení dodávek médií (elektrické energie, vody, plynu, telekomunikačních služeb).
 • Výbuch, zejména při přepravě výbušnin.
 • Podstatné zhoršení kvality ovzduší.
 • Teroristická akce, ozbrojený

Orgány krizového řízení

 1. Starosta obce - 21 zákona
 2. Obecní úřad - 21a zákona

Úkoly starosty obce Jimlín

 • Starosta obce zajišťuje připravenost obce na řešení krizových situací; ostatní orgány obce se na této připravenosti podílejí.
 • Za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení může zřídit krizový štáb obce jako svůj pracovní orgán.
 • Zajišťuje za krizové situace provedení stanovených krizových opatření v podmínkách správního obvodu obce; správní úřady se sídlem na území obce, právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny stanovená krizová opatření splnit.
 • Plní úkoly stanovené starostou obce s rozšířenou působností a orgány krizového řízení při přípravě na krizové situace a při jejich řešení a úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu obce s rozšířenou působností.
 • Odpovídá za využívání informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení určených Ministerstvem vnitra.

V době krizového stavu

 • zabezpečuje varování a informování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím a vyrozumění orgánů krizového řízení, pokud tak již neučinil hasičský záchranný sbor kraje
 • nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce,
 • organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva,
 • zajišťuje organizaci dalších opatření nezbytných pro řešení krizové
 • Při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí starosta obce zajišťuje provedení krizových opatření v podmínkách obce. Je-li k tomuto účelu nutné vydat nařízení obce, nabývá nařízení obce účinnosti okamžikem jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu. Nařízení obce se zveřejní též dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků. Stejný postup se použije při vyhlašování změn obsahu již vydaného nařízení obce.

Úkoly Obecního úřadu Jimlín

 • Organizuje přípravu obce na mimořádnou událost nebo krizovou
 • Poskytuje hasičskému záchrannému sboru a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podklady a informace potřebné ke zpracování krizového plánu obce s rozšířenou působností.
 • Podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s integrovaným záchranným systémem.
 • Zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozící nebezpečím, podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce,
 • Shromažďuje údaje o počtu a totožnosti osob, které v době krizového stavu přechodně změnily pobyt a nachází se na správním území obce.
 • Podílí se na zajištění veřejného pořádku.
 • Plní další úkoly stanovené obcí s rozšířenou působností při přípravě na krizové situace,
 • Seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení.

Plnění stanovených úkolů je výkonem státní správy v přenesené působnosti.

Náklady vynaložené na provedení krizových opatření stanovených obcí uhrazuje obec z obecního rozpočtu.

Krizový štáb obce Jimlín 

Krizový štáb

 

Krizový štáb obce Jimlín je poradním orgánem starosty obce pro přípravu na krizové situace; Členy krizového štábu jmenuje starosta obce.

V době, kdy nehrozí krizová situace, se krizový štáb schází pouze v případě nutnosti. Sídlo krizového štábu: Obecní úřad Jimlín, č. 7, zasedací místnost.

 

Složení krizového štábu :

Předseda              Ing. Vladimír Svoboda, starosta obce, 732 281 893

Místopředseda     Jan Grund, místostarosta obce, 723 373 367

Člen                     Mgr. Kateřina Krtičková, ředitelka ZŠ a MŠ Zeměchy, 773 655 224

Člen                     Václav Červíček, předseda TJ Sokol a HZS Zeměchy, 778 547 543

Člen                    Jan Vohánka, Hasičský záchranný sbor Zeměchy, 770 152 238

Člen                    Jaroslav Janich, Hasičský záchranný sbor Zeměchy, 777 017 348

Člen                    Karel Švíka, zpracovatel dopravních nehod a dopravní policista, 732 553 217

 

Tísňová volání

 

112

Jednotné evropské číslo tísňového volání pro všechny složky IZS ČR

150

Hasičský záchranný sbor ČR

155

Zdravotnická záchranná služba

158

Policie ČR

Další důležitá telefonní čísla

+420 974 811 111 Policie ČR – obvodní oddělení Louny – stálá služba

Poruchy

800 850 860 ČEZ Louny (elektřina)

603 348 696 SPOLGAS s.r.o., Louny (plyn)

840 111 111  SčVK a.s., Louny (vodovody a kanalizace)

 

bezpecnostni_desatero.pdf

Jak-se-chovat-v-mimořádných-situacích.pdf