Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30 31
Kulturní a sportovní akce v Jimlíně a Zeměchách od ledna do září 2023
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
ODEČET STAVU VODOMĚRU
21 22 23 24 25
MASOPUST
26
27 28 1 2 3 4
MDŽ
5
KARNEVAL
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Volby

Volby

Volby do zastupitelstev obcí a I. kola do senátu se uskuteční v termínu 23. a 24. září 2022

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Volby do zastupitelstev obcí se řídí zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.

Kdo je oprávněným voličem

Právo volit do zastupitelstva obce, města nebo hlavního města Prahy má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě nebo v hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, který v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému pobytu a je přihlášen k pobytu v této obci, městě nebo hlavním městě Praze, dosáhl věku nejméně 18 let a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, (dále jen "volič"); do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části města se zvláštním postavením (dále jen "územně členěné statutární město") anebo městské části hlavního města Prahy má právo volit ten volič, který je v den voleb přihlášen k pobytu v tomto městském obvodu nebo městské části.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že nemůže číst nebo psát, si může vzít s sebou do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků jiného voliče, nikoli však člena okrskové volební komise, aby za něj hlasovací lístek upravil a vložil do úřední obálky.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

Voličské průkazy se pro účely voleb do zastupitelstva obce nepoužívají a tudíž se nevydávají.

Termín

Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční v termínu 23. a 24. září 2022.

Hlasování:

Pátek 23.9.2022 od 14.00-22. hodin

Sobota 24.9.2022 od 8.00-14.00 hodin

Okrsky

Pro odevzdání hlasovacích lístků a pro sčítání hlasů se vytvářejí v každé obci stálé volební okrsky; v Obci Jimlín jsou vytvořeny 2 volební okrsky, a to :

Okrsek č. 1:    budova Obecního úřadu Jimlín

Adresa:           Jimlín 7, 440 01 Louny

Okrsek č. 2:    budova "hasičárny" Zeměchy

Adresa:           Zeměchy 6, 440 01 Louny

 

vyhlaseni_voleb_do_zastupitelstev_obci_sbirka.pdf

prehled_terminu_a_lhut_pro_komunalni_volby_v_roce_2022.pdf

zveřejnění seznamu vytvořených volebních obvodů pro volby do zastupitelstev obcí 2022.pdf

Rozhodnutí MěÚ Louny o registraci kandidátní listiny volební strany SOUSEDÉ 2018.pdf

Rozhodnutí MěÚ Louny o registraci kandidátní listiny volební strany Společně pro obec.pdf

Oznámení o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby 2022 .pdf

Sdělení o počtu a sídlech volebních okrsků obce Jimlín pro volby do zastupitelstev obcí 2022 .pdf

Protokol a výsledku losování.pdf

Jmenování zapisovatelů OVK.pdf

Odvolání a jmenování zapisovatele.pdf

Informace o prvním zasedání okrskových volebních komisí .pdf

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcípdf.pdf

 

VOLBY DO SENÁTU

Volby do senátu Parlamentu ČR se řídí zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do parlamentu a o změně některých zákonů

Kdo je oprávněným voličem:

Voličem je státní občan České republiky (dále jen "občan"), který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů, popřípadě ve zvláštních seznamech voličů. Každý volič může být zapsán pouze v jednom seznamu voličů.

V případě voleb do Senátu se do zvláštního seznamu zapisují pouze voliči přihlášení k trvalému pobytu ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, popřípadě voliči zapsaní do zvláštního seznamu).

Zvláštní seznam vedou rovněž zastupitelské úřady pro voliče, který
a) má bydliště mimo území České republiky, a to na základě jeho písemné žádosti o zápis, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán do zvláštního seznamu; žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, nebo
b) volí na zastupitelském úřadu na voličský průkaz.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

Hlasování na voličský průkaz

Voličský průkaz pro volby do Senátu se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby.

Co je voličský průkaz?

Voličský průkaz je veřejnou listinou, na jejímž základě je volič oprávněn hlasovat ve vybraných volbách mimo volební okrsek, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů u obecního úřadu. O voličský průkaz může ve vybraných volbách požádat i volič, který je zapsán u zastupitelského úřadu ve zvláštním seznamu voličů.

Termín voleb i čas hlasování jsou pro volby do senátu stejné jako do zastupitelstev obcí.